FERS DLA PORADNI

W odpowiedzi na sygnały napływające ze strony specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wykwalifikowanych w zakresie niesienia pomocy dzieciom i młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN; w latach 2021-2023 Ministerstwo Edukacji i Nauki) zaprosiło ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do opracowania, a następnie zrealizowania kompleksowego wsparcia w zakresie rozwoju wysokiej jakości kompetencji własnych pracowników poradni, ukierunkowanych na projektowanie i wdrażanie kultury organizacyjnej wraz z takim zarządzaniem zasobami własnymi, aby uzyskiwany efekt bardziej efektywnie wspierał dzieci i młodzież oraz ich rodziny.

Projekt „Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych” nr FERS.01.06-IP.05-0001/23 jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Lider) oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (Partner).

Ministerstwo Edukacji Narodowej powierzając ekspertom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zadanie opracowania kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych, ma na celu taką realizację projektu, aby zapewnić specjalistom zatrudnionym w poradniach możliwości:

 1. wzmacniania pozycji zawodowej i autorytetu w grupie jednostek współpracujących oraz w relacjach z jednostkami samorządu terytorialnego;
 2. wdrożenia w codziennej pracy podejścia biopsychospołecznego i prawoczłowieczego;
 3. wprowadzenia do praktyki wsparcia dzieci i młodzieży ujednoliconego modelu pracy, zestandaryzowanego dla wszystkich publicznych poradni w kraju;
 4. wypracowania i wdrożenia modelu efektywnej komunikacji i współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego;
 5. podniesienia kompetencji z zakresu oceny funkcjonalnej oraz koordynacji wsparcia realizowanego w ujęciu międzysektorowym;
 6. poszerzenia kompetencji ułatwiających wspieranie dzieci i ich rodziców z doświadczeniem migracyjnym.

Eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, odpowiadając na wyzwanie jakie postawiło przed nimi Ministerstwo Edukacji i Nauki zaplanowali:

 1. zapewnienie wsparcia doradczego w zakresie koordynacji prac poradni psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie z założeniem, iż najwyższą efektywność podejmowanych działań, zapewnia optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów, niezależnie do jakiego sektora formalnie przynależą. W ramach tego działania zapewniona zostanie pomoc w zakresie:
 • kompleksowego wsparcia edukacyjno-rozwojowego kadr poradni,
 • efektywnego obiegu danych,
 • wdrożenia rozwiązań na rzecz podniesienia jakości współpracy poradni z instytucjami działającymi w ich otoczeniu na rzecz dzieci i młodzieży,
 • implementacji mechanizmów służących ocenie jakości prowadzonego wsparcia,
 • określenia standardów wyposażenia poradni oraz modelu stałego rozwoju kompetencji zawodowych pracowników,
 • tworzenia grup wymiany doświadczeń między poradniami w Polsce oraz placówkami oświatowymi działającymi na teranie kraju i w Ukrainy.
 1. opracowanie założeń kompleksowego wsparcia poradni, w ramach którego zostaną wypracowane rozwiązania w zakresie pracy z dziećmi i ich rodzicami oraz osobami z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym, ze szczególnym uwzględnieniem osób przybyłych z Ukrainy. W ramach tego działania zidentyfikowane zostaną mechanizmy służące możliwości oceny jakości prowadzonego wsparcia oraz wypracowany zostanie model dla efektywnej organizacji pracy poradni w środowisku lokalnym wraz z wdrożeniem ogólnokrajowych standardów działania poradni;

Projekt w swoim założeniu przewiduje zaangażowanie osób zatrudnionych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jak również w otoczeniu poradni – w tym w jednostkach samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi dla poradni.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 

loga unijne i polska flaga

Szkoła Główna Handlowa realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego